Language: 简体中文简体中文 | EnglishEnglish
wu guan xie zi lou 1

wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie wu guan xie zi lou 1 jian jie

en写字楼

​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie ​wu guan xie zi lou f jian jie

en面积:100
en楼层:28
en租金:12800

​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie ​wu guan xie zi lou e jian jie

en面积:100
en楼层:28
en租金:12800

​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie ​wu guan xie zi lou d jian jie

en面积:100
en楼层:28
en租金:12800

wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie wu guan xie zi lou c jian jie

en面积:100
en楼层:28
en租金:12800

wu guan xie zi lou b jian jie wu guan xie zi

en面积:100
en楼层:28
en租金:12800

wu guan xie zi lou a jian jie

en面积:100
en楼层:28
en租金:12800

物业服务

入室清洁服务
其他服务
地址:广州天河区天河北路189号
联系电话:020-32206477

顶部

小程序订房

公众号订阅

联系客服

020-87553838